Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Już od 1.01.2021 r. umowy o dzieło należy zgłosić do organu rentowego - nawet mimo tego że nie odprowadza się od nich składek. Firmy będą mieć na to 7 dni od zawarcia umowy.

Czy obowiązek dotyczy wszystkich umów o dzieło? Płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleca dzieło, ma obowiązek poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, która została zawarta z osobą, która nie pozostaje z nim w stosunku pracy lub jeśli na jej podstawie nie wykonuje pracy na rzecz swojego pracodawcy.

Wielu ekspertów obawia się o to, że wymóg zgłaszania umów o dzieło to pierwszy krok do oskładkowania również tego typu kontraktów. Coraz częściej mówi się o tym, że sprawowanie przez ZUS kontroli nad ilością podpisywanych umów o dzieło może być w przyszłości podstawą do przeprowadzenia kontroli u płatników, którzy nadużywają tej formy kontraktu i traktują ją jako możliwość uniknięcia opłacania składek.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Warunkiem zachowania prawa do podatkowej transparentności, czyli opodatkowania dochodu wyłącznie na poziomie wspólników, jest złożenie do fiskusa jeszcze przed początkiem roku obrotowego informacji o wspólnikach. W przypadku dopiero powstających spółek jawnych, których rok obrotowy zaczyna się z chwilą uzyskania wpisu do KRS, nie jest to możliwe. Dlatego też wszystkie takie podmioty, których choć jeden ze wspólników okaże się być osobą prawną, będą płacić CIT.

Jeszcze mniej optymistyczną informacją jest to, że nie będą mogły one zmienić CIT-u na rozliczanie się na zasadach właściwych dla spółek osobowych. Z tego powodu istnieje obawa, że spółki jawne zostaną całkowicie zmarginalizowane lub wręcz przestaną być zakładane.

Istnieje jeszcze szansa na zmianę zapisów nowelizacji ustaw o CIT, PIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, jako że ten proces legislacyjny wciąż trwa.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Zacznijmy od statystyk…
Czy wiesz, że jedynie 30% dzieci właścicieli firm chce w przyszłości przejąć firmę po rodzicu…? Nic więc dziwnego, że aż 90% rodzinnych przedsiębiorstw przestaje istnieć już w trzecim pokoleniu.

Co zrobić, by ta sytuacja uległa zmianie…? Najlepiej jest odpowiednio wcześniej znaleźć sukcesora, ale - jak pokazuje praktyka - jest to niezmiernie trudne. Jeżeli nie dziecku, to komu przekazać firmę…? Czy po dokonaniu sukcesji, nie straci się od razu wszelkich praw do kierowania firmą…? Bardzo często bywa niestety tak, że przez opóźnianie momentu dokonania sukcesji przez seniorów, finalnie do niej nie dochodzi…

Kiedy jest więc najlepszy czas na zainicjowanie procedury sukcesyjnej…? Niektórzy twierdzą, że następuje on po przekroczeniu w przedsiębiorstwie limitu przychodów 2 milionów euro.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że sukcesja to proces, który nie polega jedynie na zmianie kierownictwa w firmie. Chodzi tu przede wszystkim o zabezpieczenie ciągłości jej funkcjonowania oraz ochronę majątku właściciela. Dlatego też często bywa tak, że proces sukcesji zachodzi równolegle z przekształceniem działalności jednoosobowej w spółkę osobową lub kapitałową.

Ile trwa cały proces sukcesji? Wszystko zależy od okoliczności. Jeżeli nie ma żadnych nagłych zdarzeń, może on trwać nawet kilka lat (łącznie z fazą przygotowawczą). Bywa jednak i tak, że plan sukcesji realizuje się w ciągu kilku miesięcy. Jedynym warunkiem jest tu posiadanie zdecydowanego sukcesora już na samym starcie procesu.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Od 1.01.2021 r. zacznie obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ono szereg znaczących zmian obejmujących m.in. udział w postępowaniach przetargowych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, czyli konsorcjów oraz zasad udostępniania wykonawcom potencjału przez podmioty trzecie.

Co konkretnie zmieni się od następnego roku?

1. Nowym wyjątkiem od zasady solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum jest regulacja dotycząca zamówienia udzielonego w trybie partnerstwa innowacyjnego. Oznacza to, że jeżeli zostanie zawarta umowa z konsorcjum, każdy z wykonawców będzie ponosił odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jedynie w części, którą wykonuje zgodnie z umową.

2. W przypadku użyczenia potencjału podmiotów trzecich, gdy warunki postawione przez zamawiającego obejmują wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe, wykonawcy razem ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać wyłącznie na zdolnościach tych wykonawców, którzy realnie będą wykonywać usługi czy roboty budowlane, które wymagają tych zdolności (już na etapie składania oferty wymagane będzie złożenie odrębne oświadczenie w zakresie tego, co kto szczegółowo zrobi w ramach wykonywania zamówienia).

3. Nowe przepisy znacząco ograniczają praktykę “nabywania” referencji poprzez sam udział w konsorcjum.

4. W postępowaniach, w których wymaga się prowadzenia określonej działalności gospodarczej czy też zawodowej, nie można wymagać, żeby wszyscy konsorcjanci się nim wykazali.

5. Jeżeli chodzi o zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich, nowa regulacja rozszerza je w odniesieniu do tzw. kryteriów selekcji w trybach dwuetapowych; jednocześnie zakazuje się wykonawcy, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego, zmiany tej decyzji w późniejszym czasie - już w trakcie toczącego się postępowania.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku