Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Umowa o dzieło jest (obok umowy zlecenia) jedną z najczęściej zawieranych umów w naszym kraju. Wielu freelancerów bazuje jedynie na podpisywaniu umów tego typu, wykonując strony www, pisząc teksty itp.Z uwagi m.in. na trudności z wyegzekwowaniu płatności za wykonanie dzieła, coraz częściej pewna część wynagrodzenia jest wypłacana wykonawcy już w momencie podpisywania umowy. Co jednak w sytuacji, gdy dzieło nie zostanie należycie wykonane lub w ogóle nie zostanie oddane zamawiającemu? Czy rezygnacja z umowy jest równoznaczna z odzyskaniem wpłaconego już wynagrodzenia…?Analizując taki przypadek, wyjdźmy od art. 627 kodeksu cywilnego, który stanowi o tym, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający - zapłaty wynagrodzenia. Na mocy art. 636 §1 kodeksu cywilnego natomiast, jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło nienależycie - w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając na to odpowiedni termin. Dopiero po bezskutecznym jego upływie, zamawiający może odstąpić od umowy, powierzyć dokonanie poprawek lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt pierwotnego wykonawcy. Warto mieć jednak na uwadze, że termin na dokonanie poprawek powinien być adekwatny do okoliczności (nie ma konkretnego terminu dla wszystkich przypadków).Wracając jednak do kluczowego pytania, związanego ze zwrotem wpłaconej już części wynagrodzenia - zgodnie z orzecznictwem sądów, w przypadku zaniedbań wykonawcy dzieła, odstąpienie od umowy może być jednoznaczne ze zwrotem wpłaconych już kwot. Kluczowe jest to, czy dzieło rzeczywiście było realizowane w sposób sprzeczny z umową oraz wykonawca nie wykazywał woli współdziałania i/lub unikał kontaktu. Trzeba także podkreślić, że podstawowym skutkiem odstąpienia od umowy jest obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Coraz więcej firm występuje o ochronę swoich znaków towarowych poprzez ich rejestrację. Nie zawsze jest to jednak możliwe - warto pamiętać o prawie do sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku.Każdy zgłoszony sprzeciw musi zawierać m.in. uzasadnienie. Często jest nim podobieństwo do wcześniej zarejestrowanego znaku. Nie każde podobieństwo jest jednak na tyle istotne, by rejestracja znaku była niemożliwa.W ostatnim czasie w tej materii wypowiedział się Sąd Unii Europejskiej. Orzekł m.in., że ocena podobieństwa dwóch oznaczeń musi uwzględniać całościowe wrażenie, jakie wywierają. Dlatego też, nawet gdy nazwy produktów zaczynają się podobnie i mają wspólny element, np. w postaci ciągu liter, nie musi to oznaczać niemożności rejestracji obu znaków towarowych. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Czy istnieje księgowy, którego klienci zawsze dostarczają na czas dokumenty niezbędne do sporządzenia JPK_VAT? Jeśli tak i tym kimś jesteś Ty - gratuluję! Obawiam się jednak, że tacy księgowi są w zdecydowanej mniejszości…Co zrobić, gdy klienci nie dopełnią tego obowiązku…? Najczęściej pada odpowiedź - złożyć zerowy JPK_VAT lub nie złożyć go w ogóle. Niestety, jak się okazuje, nie ma tu dobrego rozwiązania i za oba grożą sankcje… Pytanie - komu i jakie?Niesporządzenie JPK_VAT jest czynem zabronionym na mocy art. 60 §1 Kodeksu karnego skarbowego, nieprzesłanie pliku - czynem zabronionym z art. 61a §1 k.k.s., natomiast przesłanie po terminie - wykroczeniem skarbowym z art. 61a §3 k.k.s. Zresztą, także wysłanie zerowego JPK_VAT jest czynem zabronionym jako zachowanie nierzetelne (z art. 61a k.k.s.).Jeżeli chodzi o to, kto poniesie karę, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym może być ona nałożona jedynie na osobę, której można przypisać winę umyślną. To jednak tylko teoria - jak ma się ona do praktyki…? Wszystko zależy od tego, jakie są warunki umowy i zakres obowiązków klienta i biura/księgowego. Jeśli to biuro rachunkowe ma obowiązek składania JPK_VAT i się z niego nie wywiąże, osoba z biura, która “rozlicza” podatnika może być pociągnięta do odpowiedzialności karnoskarbowej. Biuro rachunkowe może także ponieść odpowiedzialność cywilną za nienależyte wykonanie umowy. Jeżeli natomiast biuro robiło wszystko, co możliwe, by uzyskać dane niezbędne do sporządzenia i przesłania JPK, można przyjąć, że nie jest ono winne. W takiej sytuacji to podatnik powinien ponieść za to odpowiedzialność. Trzeba również pamiętać, że nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym w zakresie prowadzenia księgowości i/lub spraw podatkowych nie jest tożsame z całkowitym zrzuceniem na nie odpowiedzialności za błędy czy spóźnienia. Zgodnie z Ordynacją podatkową to podatnik odpowiada całym majątkiem za zobowiązania podatkowe.Co zrobić, by uniknąć sytuacji, w których może być problem z ustaleniem odpowiedzialności za niezłożenie czy wysłanie po czasie JPK_VAT? Przede wszystkim - należy zadbać o odpowiednią umowę. Jedną z dobrych praktyk jest określenie w umowie “sztywnych” terminów dostarczenia dokumentacji. Ponadto, warto wskazać, jakie działania będą podjęte w przypadku braku danych do sporządzenia JPK_VAT czy jakichkolwiek innych dokumentów. Oczywiście, dobrych praktyk przy tworzeniu umów dla biur rachunkowych jest zdecydowanie więcej. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Reklamacja jest jednym z praw konsumentów. Polega na zgłoszeniu nieprawidłowości towaru czy usługi. Jej podstawą może być rękojmia lub gwarancja, co jest często mylone przez konsumentów. Rękojmia to prawo ustawowe i reklamacja na jej podstawie przewiduje 2 rodzaje wad - fizyczną lub prawną. Wada fizyczna może polegać np. na braku właściwości “obiecanej” przez producenta czy w reklamie. Wada prawna występuje wtedy, gdy okazuje się, że produkt jest np. własnością osoby trzeciej.Gwarancja jest dobrowolnie udzielana przez producenta i obejmuje jedynie wady fizyczne.Reklamację składa się do sprzedawcy - to on jest podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady. Można to zrobić ustnie lub pisemnie i nie trzeba do tego celu przedstawiać paragonu fiskalnego. Prawo do rękojmi obowiązuje co do zasady 2 lata (5 lat w przypadku nieruchomości), natomiast w przypadku gwarancji wszystko zależy od gwaranta - to on ustala czas i zasady gwarancji.Pamiętaj o tym, by - składając reklamację - zadeklarować, czego żądasz. Może być to np. zwrot pieniędzy, naprawa lub wymiana towaru. Przedsiębiorca ma 14 dni na rozpatrzenie Twojej reklamacji (licząc od daty jej złożenia). ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku