Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Rok 2020 okazał się być bardzo trudny dla wielu branż. Mimo to - bezrobocie w Polsce nie poszło drastycznie w górę. W okresach lockdownów wzrosło jedynie o 1 pkt. procentowy w stosunku do 2019 roku. Nie oznacza to jednak, że firmy nie zwalniały pracowników. W ubiegłym roku do sądów rejonowych wpłynęło aż o 24,5% więcej spraw związanych z wypowiedzeniami umów o pracę oraz o 12,2% więcej spraw związanych z dyscyplinarkami. Jednocześnie zmniejszyła się łączna ilość wszystkich spraw z zakresu prawa pracy.Tak ogromna różnica w liczbie spraw związanych z zakończeniem zatrudnienia wynika z kilku czynników. Jak już wspomniałem - wpłynęła na to pandemia, szczególnie w początkowym okresie ograniczeń, gdy nie było jasne, jak długo będzie trwać i jakie konsekwencje wywoła. Część firm uznała, że ważniejsze jest ratowanie płynności finansowej niż “ratowanie etatów” (stąd - często bezprawne - zwolnienia). Poza tym, kryzys stał się powodem do przeglądu stanowisk pracy pod względem efektywności i w oparciu o ten czynnik podejmowano decyzje dotyczące redukcji zatrudnienia. Wiele rzeczy zweryfikowała również zmieniona forma pracy - praca zdalna… Nie każdy potrafił “się przestawić” i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, będąc w domu. Tym samym więcej było zwolnień - w tym dyscyplinarnych. Ponadto, zwalniane osoby częściej niż zwykle dochodziły swoich roszczeń w sądzie z uwagi na fakt, że trudniej było im znaleźć nową pracę.Obecnie sytuacja się powoli stabilizuje, aczkolwiek pandemia wciąż wpływa - mimo że w mniejszym stopniu - na kwestie rozwiązywania umów o pracę. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
E-licytacje z nieruchomości są możliwe do przeprowadzenia od 19.09.2021 r. Ich głównym celem jest, a raczej miało być przyspieszenie procedury. Piszę, że “miało być”, ponieważ przepisy - w związku z ograniczeniami związanymi z Tarczą Antykryzysową - w dużym stopniu pozostaną martwe. Wciąż nie można licytować lokalu, w którym mieszka dłużnik, jako że zakazana jest wówczas eksmisja.Jak wygląda elektroniczna licytacja nieruchomości? To nowe rozwiązanie, które jest jednak skonstruowane na przepisach “klasycznej” licytacji, która zresztą wciąż istnieje w obrocie prawnym. Poza przyspieszeniem procedury, do jej celów zaliczają się zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom przetargu, przeciwdziałanie zmowom cenowym oraz większa transparentność postępowania.E-licytacja jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, stworzonego przez Krajową Radę Komorniczą. Warunkiem udziału jest utworzenie indywidualnego konta w systemie. E-licytacja rozpocznie się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i zakończy się w chwili wyznaczonej przez komornika, przy czym oba terminy - zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu - muszą przypadać między godzinami 9 a 14 w dni robocze, a czas trwania e-licytacji to 7 dni.Standardowo - przetarg wygra ten licytant, który przedstawi najwyższą ofertę. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Ubezpieczeniowa definicja pracownika, zawarta w art. 8 ust. 2a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od samego początku jej wprowadzenia wywołuje liczne kontrowersje.Zgodnie z nią, za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub w jej ramach wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.Co to oznacza? Pracodawcy są zmuszeni do odprowadzania składki nie tylko z wynagrodzenia z umowy o pracę, ale i z umów cywilnoprawnych, mimo że formalnie są zawarte z innym podmiotem. Zresztą, problemem jest tu nie tylko sama treść przepisu, ale i wykładnia ZUS i sądów, które interpretują go rozszerzająco. Kluczową kwestią okazuje się być uzyskiwanie korzyści z pracy pracownika, wykonywanej formalnie na rzecz podmiotu trzeciego. Innymi słowy - pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy.Celem przepisu było zapobieganie stosowaniu tzw. optymalizacji składkowych poprzez zawieranie z pracownikami dodatkowych, nieoskładkowanych umów albo outsourcowanie pracowników, w ramach którego, zatrudnieni przez zewnętrzny podmiot, w rzeczywistości i tak wykonywali pracę na rzecz swojego pracodawcy. Dzięki regule tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeniowych, składki z umów cywilnoprawnych nie były odprowadzane. Stąd wprowadzenie art. 8 ust. 2a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozszerzona definicja pracownika.Musi istnieć więc bezpośredni związek między korzyścią pracodawcy, związaną z realizacją celów statutowych, a pracami wykonywanymi na podstawie umów cywilnoprawnych z innym podmiotem. Czynnik, który decyduje o tym, na rzecz jakiego podmiotu była w rzeczywistości wykonywana praca, jest jej ostateczny efekt. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Czy można powierzyć pracownikom czasowo inną pracę niż ta określona w umowie?Oczywiście, że tak. Istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione, by było to zgodne z prawem.Zgodnie z art. 42 §4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę, ale tylko na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto, musi być to uzasadnione jego potrzebami, jednocześnie nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika i musi odpowiadać jego kwalifikacjom. Co istotne, pojęcie “kwalifikacje” jest bardzo szerokie i obejmuje także zdolność do wykonywania pracy pod względem zdrowotnym.Powierzenie pracownikowi innej pracy nie wymaga wcześniejszego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy czy płacy. Nie musi być również pisemne - wystarczy polecenie ustne. Pracodawca nie musi informować pracownika o możliwości odwołania się do sądu - do powierzenia innej pracy nie mają zastosowania przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę. Powierzenie następuje w drodze polecenia pracodawcy i nie można go utożsamiać z wypowiedzeniem zmieniającym. Mimo że od powierzenia innej pracy nie można wnieść odwołania do sądu pracy, organ ten może badać, czy polecenie zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa.Czy pracownik może odmówić przystąpienia do wykonywania innej pracy? Tak, ale pracodawca może to potraktować jako odmowę wykonania polecenia służbowego (z istoty stosunku pracy wynika, że wykonywanie poleceń służbowych jest obowiązkiem pracownika). W orzecznictwie przyjmuje się, że taka odmowa stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku