Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje prawnie określona liczba dni urlopu. Mają oni prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.Zdarza się jednak tak, że wolą zrezygnować z tego prawa i uzyskać ekwiwalent finansowy tytułem niewykorzystanego urlopu. Czy jest to legalne?Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, ponieważ służy on do, jakże istotnej, regeneracji sił. W związku z tym, nieudzielenie mu urlopu lub bezprawne obniżenie jego wymiaru podlega karze grzywny (w kwocie między 1 000 a 30 000 zł).Co ważne - nawet wtedy, gdy pracownik sam wnioskuje o rezygnację z urlopu, a pracodawca wypłaca mu ekwiwalent finansowy, wciąż jest to działanie niezgodne z prawem. Inspektor pracy lub sąd może w takim przypadku nałożyć na pracodawcę karę grzywny lub zastosować inne sankcje, jak np. nagana czy środek oddziaływania społecznego. O rodzaju kary decyduje wynik postępowania wyjaśniającego. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Na ten moment czekało wielu przyszłych kredytobiorców. Banki natomiast już teraz liczą przyszłe straty…Sejm uchwalił przepisy, na mocy których banki będą musiały zwracać opłaty naliczane w czasie oczekiwania na wpis do KW hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczny. Chodzi tu przede wszystkim o poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.Głównym celem zmian w przepisach jest zapobiegnięcie pobieraniu przez banki wysokich opłat w “okresie przejściowym”, czyli okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczny. Gdy w tym czasie zostaną naliczone dodatkowe koszty kredytu, po dokonaniu wpisu będą one podlegać zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności, które obciążają kredytobiorcę.Nowe regulacje będą obowiązywać zarówno przyszłych kredytobiorców, jak i osoby, które podpisały umowę kredytową przed wejściem w życie ustawy, ale wciąż nie mają wpisu hipoteki do KW. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Co decyduje o tym, czy i jeśli tak - kiedy należy zgłosić wniosek o upadłość spółki?Przesłanką, która pozwala na ogłoszenie upadłości spółki, jest jej niewypłacalność. Definicja niewypłacalności jest bardzo krótka i została ujęta w art. 11 ustawy prawo upadłościowe. Niewypłacalność następuje m. in. wtedy, gdy podmiot utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.Pytanie tylko - co oznacza “utracenie zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych”? Czy istnieje wymagana przez prawo liczba wierzycieli czy pułap niewypłacalności? W ostatnim czasie NSA w wyroku z dnia 9 czerwca 2022 r. (sygn. akt III FSK 276/22) poruszył kwestię niewypłacalności dłużników. Według tego Sądu dla określenia niewypłacalności nie ma znaczenia, czy dłużnik nie wykonuje wszystkich zobowiązań pieniężnych, czy tylko niektórych z nich. Nieistotne są również ani wielkość niewykonanych zobowiązań, ani ilość wierzycieli. Zupełnie wystarczającą przesłanką do ogłoszenia upadłości jest samo niewykonanie wymagalnych zobowiązań, natomiast twierdzenie, że członek czy członkowie zarządu spółki nie podlegają obowiązkowi złożenia wniosku o upadłość, ponieważ podmiot zalega z płatnościami jedynie w stosunku do jednego wierzyciela, stawiałby ich w uprzywilejowanej pozycji. Dodatkowo, można byłoby tu mówić o dyskryminacji (naruszeniu zasady równości wobec prawa).W takim razie - kiedy spółka staje się niewypłacalna…? Od momentu obiektywnego wystąpienia niewypłacalności, zaczyna biec 30-dniowy termin na złożenie wniosku o upadłość. Jeżeli złoży się go w terminie, zarząd spółki uniknie konsekwencji niedopełnienia obowiązku. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Zgodnie z art.30 §4 Kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinno zostać uzasadnione przez pracodawcę. Przyczyna zwolnienia musi być wskazana w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy. Nierzadko zdarza się jednak tak, że jako przyczynę wypowiedzenia podaje się konieczność likwidacji stanowiska pracy. Dzieje się tak jednak nie dlatego, że jest to prawda, ale przyczyna ta wydaje się po prostu pracodawcy “najłatwiejsza” i nie powodująca niepotrzebnych “tarć” na linii pracodawca-pracownik. Warto natomiast pamiętać, że wypowiedzenie może być przez pracownika zakwestionowane, a sprawa skierowana do sądu pracy. Co wtedy…?Wskazanie jako przyczyny wypowiedzenia likwidacji stanowiska pracy wydaje się mieć wiele korzyści. W rzeczywistości potrafi się to jednak skończyć dla pracodawcy bardzo negatywnie. Oczywiście, piszę o sytuacji, gdy likwidacja jest nieprawdziwą przyczyną wypowiedzenia. Pracownicy doskonale wiedzą, czy likwidacja stanowiska pracy to tylko fikcja, którą pracodawca zastosował jedynie po to, by - pozornie - postąpić zgodnie z prawem. W efekcie nierzadko sprawy mają swoje zakończenie w sądzie, a pracodawcy najczęściej je przegrywają. Sami są zresztą temu winni - szczególnie w momencie, gdy niedługo po “likwidacji” stanowiska pracy zatrudniają kolejną osobę na to samo stanowisko (lub stanowisko o innej nazwie, ale identycznym zakresie obowiązków) - co istotne, współpraca B2B jest w tym przypadku również traktowana jako zatrudnienie.Co więc zrobić, żeby wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony zgodnie z prawem? Odpowiedź nie jest wcale trudna - wystarczy podać prawdziwy powód wypowiedzenia i maksymalnie dokładnie opisać faktyczną przyczynę zwolnienia. Można też rozważyć zaoferowanie zwalnianemu pracownikowi odpowiedniej rekompensaty w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W takiej sytuacji prawdopodobnie uzyska się oczekiwany efekt, tj. rozstanie z pracownikiem na warunkach korzystnych dla obu stron. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku